Din varukorg

Totalt: 0:-  Ändra  Kassan 

Köpvillkor

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Antiskallspecialisten i Norden lider ekonomisk skada, polisanmäls. Antiskallspecialisten i Norden friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Antiskallspecialisten i Nordens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot postförskott alternativt  kortbetalning via Internet eller annan betalning Antiskallspecialisten i Norden handhar. Vi använder CertiTrades betalsystem (www.certitrade.net), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Diners och American Express för kortbetalning. Även andra betalningsalternativ finns att tillgå vid utcheckning exempelvis postförskott m.m.
Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad från förfallodagen. Antiskallspecialisten i Norden reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Antiskallspecialisten i Norden att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 17.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna efter kl. 17:00 på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker per post / spedition / e-post. Leverans av beställd tjänst eller vara enligt order.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Antiskallspecialisten i Nordens köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Antiskallspecialisten i Norden antigen per e-post eller brev.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Antiskallspecialisten i Nordens egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Antiskallspecialisten i Nordens ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Antiskallspecialisten i Norden bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.


Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation/retur/logistikfrågor eller om det är något fel med er order skall kund kontakta Antiskallspecialisten i Norden reklamationsavdelning via e-post info@antiskallspecialisten.se eller via telefon 073-048 63 53 och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (RN är samma som ditt ordernummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Antiskallspecialisten i Norden skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Antiskallspecialisten i Norden bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Kunden skall bifoga ett kvitto på fraktkostnaden tillsammans med den defekta produkten samt skicka de nödvändiga kontouppgifter som behövs för eventuell återbetalning av fraktkostnad så Antiskallspecialisten i Norden kan återbetala kostnaden för frakten vid giltig reklamation. I de fall retur- eller reklamationsärendet ej är giltigt kommer ingen återbetalning av fraktkostnad att ske. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Antiskallspecialisten i Norden förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd vilket kommer att kontrolleras av Antiskallspecialisten i Norden. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Antiskallspecialisten i Norden för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Antiskallspecialisten i Norden kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse & Obetalda fakturor
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Antiskallspecialisten i Norden alternativt vid obetald faktura där kund inte betalat enligt Antiskallspecialisten.se sista betalninsdatum som beskrivs i fakturan kunden erhållit, debiteras en avgift om 200:- + moms för att täcka Antiskallspecialisten i Norden kostnader för transport och/eller administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Antiskallspecialisten i Norden skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Schenker Privpak) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Antiskallspecialisten i Norden kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Antiskallspecialisten i Norden befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-post, adress, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka information om orders, fakturering, skapande av kundkonto, kampanjer och andra erbjudanden.

Vi har fått dina uppgifter från registrering och köp via vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades Dina uppgifter kommer att sparas tre år efter din senaste kundkontakt hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket och företag inom samma koncern. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@antiskallspecialisten.se.

Du når vårt dataskyddsombud på info@antiskallspecialisten.sew. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.Övrigt
Antiskallspecialisten i Norden förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Antiskallspecialisten i Norden rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Antiskallspecialisten i Norden skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt